Handelsbetingelser

1. ANVENDELSE
Nedenstående almindelige handelsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. RÅDGIVNING OG TILBUD
Thorsen-Teknik A/S rådgiver kunden indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder. Rådgivning sker på grundlag af de oplysninger, kunden har forelagt Thorsen-Teknik A/S. Tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, såfremt ikke andet er angivet, med forbehold for mellemsalg. Alle tilbud sendes pr. e-mail. Ved bestilling efter tilbudsfristens udløb forbeholder Thorsen-Teknik A/S sig ret til at hæve eller ændre tilbuddet.

3. PRISER
Priser i tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter er dagspriser ekskl. Moms og afgifter. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ret til at ændre i priser i tilfælde af væsentlige ændringer i produktionsomkostninger, arbejdsløn, råmateriale, underleverancer, valutakurser, diskonto, samt ved begivenheder, der er omfattet af pkt. 8.

4. LEVERINGSTID
Leveringstiden fremgår af den skriftlige ordrebekræftelse, under forudsætning af at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader kunden at modtage færdiggørelse af jobbet eller dele heraf på det aftalte tidspunkt, er kunden, såfremt andet ikke er aftalt, desuagtet forpligtet til at erlægge betaling, som om færdiggørelsen af leverancen har fundet sted. Endvidere kan Thorsen-Teknik A/S hæve aftalen og af kunden kræve erstatning for skade, som ved kundens forsømmelse er påført Thorsen-Teknik A/S. Såfremt forsinkelse med levering skyldes en i pkt. 8 nævnt begivenhed eller kundens handling eller mangel på handling, forlænges leveringstiden tilsvarende.

5. LEVERINGSBETINGELSER
Thorsen-Teknik A/S leverer eventuelle dele mod dagspris i Danmark. Forsendelse er for købers regning og risiko.

6. BETALINGSBETINGELSER
Alle faktura sendes pr. e-mail.

Betaling skal ske i henhold til aftalte betalingsbetingelse på ordre bekræftelsen. Ved ordrer under DKK 1.000,- vil der blive påført et ekspeditionsgebyr på DKK 100,-. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ret til før levering at afkræve garanti for betaling. Thorsen-Teknik A/S forbeholder sig ejendomsret over varen, indtil fuld betaling er sket. Opfylder køber ikke sin betalingsbetingelse, har Thorsen-Teknik A/S ret til at tage varen/ ydelsen tilbage. Erlægger kunden ikke betaling rettidigt, er Thorsen-Teknik A/S berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig rente på 2,0% pr. påbegyndt måned. Såfremt køber ikke ved forfaldstid har erlagt forfaldent beløb, er Thorsen-Teknik A/S berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen, eller tilbageholde leverancen helt eller delvist. Thorsen-Teknik A/S er i denne forbindelse berettiget til uden varsel at ændre betalingsbetingelser for fremtidige leverancer.

7. GARANTI OG MANGLER
For dele af fremmed fabrikat, der indgår i leverancen, f.eks. elektrisk tilbehør, automatik m.v., ydes samme garanti, som Thorsen-Teknik A/S får fra underleverandøren. Såfremt der i garantiperioden påvises fejl i leverancen, foretager Thorsen-Teknik A/S gratis og hurtigst muligt reparationer og fornyelser i fornødent omfang. Fragt til og fra Thorsen-Teknik A/S er ikke inkluderet.

Køber skal uden ophold efter modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det bestilte. Køber kan alene påberåbe sig erstatning for mangler, såfremt reklamation er fremsat uden ophold efter varens modtagelse. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfulde produkter, kan ikke gøres gældende overfor Thorsen-Teknik A/S.

Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for drift, tids, avance eller lignende indirekte tab, ej heller overfor tredje mand.

8. PRODUKTANSVAR
Thorsen-Teknik A/S er kun ansvarlig for skader, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl og forsømmelse begået af Thorsen-Teknik A/S. Thorsen-Teknik A/S har tegnet produktansvarsforsikring i Danmark, for henholdsvis person og tingsskade, og kan ikke i en enkelt sag mødes med et erstatningskrav, som overstiger beløbet i policen.

Såfremt Thorsen-Teknik A/S måtte blive pålagt produktansvar, er kunden forpligtet til, at lade sig sagsøge ved hjemtinget for Thorsen-Teknik A/S. Der skal anvendes Dansk Lov. Thorsen-Teknik A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er igang. Thorsen-Teknik A/S er endvidere ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. Thorsen-Teknik A/S er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. ANSVARSFRIHED
Thorsen-Teknik A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til kunden at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Thorsen-Teknik A/S på grund af krig, strejke, lockout, politiske forhold eller anden force majeure, som Thorsen-Teknik A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse af eller mangel ved leverance fra underleverandør.

10. TEGNINGER OG BESKRIVELSER
Alle oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, pris, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale og prislister er omtrentlige og er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt henvises til dem. Alle fremsendte tegninger og beskrivelser forbliver Thorsen-Teknik A/S’s ejendom og må ikke uden tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.Ejendomsretten vedrørende tegninger og beskrivelser, der er nødvendige for at sætte kunden i stand til at opstarte, drive og vedligeholde produktet, overgår til kunden. Dog forlanger Thorsen-Teknik A/S, at de forbliver fortrolige.

11. AFGØRELSER AF UOVERENSSTEMMELSER
Alle sager om kontraktens rette forståelse og øvrige forhold, der relaterer sig til det retslige forhold mellem kunden og Thorsen-Teknik A/S afgøres endelig ved de almindelige domstole og efter dansk ret.


12.Webbshop

Thorsen-Teknik A/S reserverar sig för fel/skrivfel, pris- och valutakursförändringar.

13. RTK
Fakturering af RTK abonnementer
Abonnementer oprettet 1. kvartal bliver faktureret omkring 20. januar.

Abonnementer oprettet 2. kvartal bliver faktureret omkring 20. april.

Abonnementer oprettet 3. kvartal bliver faktureret omkring 20. juli.

Abonnementer oprettet 4. kvartal bliver faktureret omkring 20. oktober.

Vi har i vores system noteret oprettelsesdatoen og abonnementet vil derfor være aktivt til samme dato efterfølgende år. Dvs. at et abonnement, som er oprettet d. 17/03-2023 är aktiv till och med 17/03-2023. 17/03-2023.

Opsigelse
Bemærk at der er 3 månerds opsigelse af simkort. Opsigelsen skal meddeles skriftligt på kontor@thorsen-teknik.dk hvor CVR. nummer, kundenummer og simkortnummer skal fremgå. Opsigelsen er først registreret hos os, når du modtager en bekræftelse på mail. I e-postmeddelandet anges vilket datum ditt SIM-kort kommer att stängas. Simkortet skal sendes retur til Thorsen-Teknik, Søndergården 32, 9640 Farsø.

14. Serviceabonnementer

Beskrivning

Punkt 1.1

Thorsen-Tekniks serviceabonnemang inkluderar 1 årligt servicebesök. I priset ingår en startavgift och de första 2 timmarna av arbetet. Efterföljande timmar i samband med servicebesöket faktureras till normalt timpris, men med en rabatt på 25% på serviceabonnemanget.

*(Se punkt 2 för ytterligare information)

Punkt 1.2

Abonnenten har tillgång till kostnadsfri telefonsupport under normal kontorstid och får även förmånliga priser för telefonsupport utanför normal kontorstid.

*(Se mer under priser punkt 4)

Punkt 1.3

Abonnenten får möjlighet att delta i en årlig utbildnings-, tema- och nätverksdag med catering. En person per abonnemang får delta i den årliga utbildnings-, tema- och nätverksdagen som anordnas av Thorsen-Teknik. Kurser för fler personer kan köpas till.

*(Se mer under priser punkt 4)

Punkt 1.4

Vid uppdatering/funktionskontroll av utrustning måste alla enheter vara tillgängliga på samma plats/tid, annars tillkommer en extra kostnad för körning. Thorsen-Teknik väljer tidpunkt för servicebesöket i samråd med kunden. Uppdateringar/funktionskontroller kommer att utföras av antingen Thorsen-Teknik eller en servicepartner.

Punkt 2: Ingår i priset

 • Startavgift och de första 2 timmarna av arbete *(Se mer under punkt 1.1)
 • 25% rabatt på efterföljande timmar i samband med servicebesöket *(Se mer under punkt 1.1)
 • Uppdatering av utrustning *(Se mer under punkt 1.4)
 • Kalibrering av utrustning *(Se mer under punkt 1.4)
 • Uppdatera anslutna verktyg *(Se mer under punkt 1.4)
 • Kontroll av fel och korrigering av dem
 • Kontroll av service
 • Säkerhetskopiering av data utförs vid servicebesöket
 • Tillgång till utbildnings- och nätverksdagar *(Se mer under punkt 1.3)
 • Kostnadsfri telefonsupport under kontorstid *(Se mer under punkt 1.3)

IKKE-Serviceabonnementer

 • Telefonsupport i åbningstid 173,75 pr. påbegyndt kvarter. *
 • Telefonsupport uden for åbningstid 1085DKK pr. påbegyndt time *
 • Deltagelse på den årlige kursus, tema og netværksdag 495DKK pr. deltager.

Åbningstider
Mandag 07.30 – 16.00
Tirsdag 07.30 – 16.00
Onsdag 07.30 – 16.00
Torsdag 07.30 – 16.00
Fredag 07.30 – 14.15
Lørdag Lukket
Søndag Lukket

Serviceabonnementer – Handelsbetingelser
Abonnementsaftalen er aktiv ved underskrivelsen af denne kontrakt og har en løbetid på 12 måneder. Aftalen fornyes automatisk efter 12 måneder, hvis anden aftale ikke foreligger. Ønskes aftalen opsagt skal dette ske ved en skriftlig opsigelse fra en af de berørte parter. Der er 14 dages binding på abonnementet og eventuelle restbeløb refunderes ikke. ThorsenTeknik tager forbehold for trykfejl og samfundsbasserede pris-korrigeringer. Prisændringer varsles individuelt mindst 20 dage inden ikrafttrædelse. Abonnenten har derfor mulighed for at genoverveje aftalens grundlag.
• Abonnementer oprettet 1. kvartal bliver faktureret omkring 20. januar. • Abonnementer oprettet 2. kvartal bliver faktureret omkring 20. april. • Abonnementer oprettet 3. kvartal bliver faktureret omkring 20. juli. • Abonnementer oprettet 4. kvartal bliver faktureret omkring 20. oktober.
Vi har i vores system noteret underskrift datoen og abonnementet vil derfor være aktivt til samme dato efterfølgende år. Dvs. at et abonnement, som er oprettet d. 17/03-2023 är aktiv till och med 17/03-2023. 17/03-2023.